Home » Activity

  • Nafurtet Re posted an update 1 year ago

    Raah’ubaat Yasar. Anuki hunan yadeh raaju’ laqay Nuwapuyee wu raaquy yadeh. Ansurnee yasar. Taweh’aat.